Corpus Development

Hindi, Punjabi – LET, Kochi 
Gujarati, Marathi – YILO, Guwahati 
Assamese, Bengali, Oriya – TFN, KartikPur Jaipur 
Kannada, Maithili, Malayalam, Tamil, Telugu – CLI, Hisar